Версія для друку

Витяги із статуту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ» (надалі за текстом «АСОЦІАЦІЯ») створена на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод на засадах професійної належності та об’єднує представників психолого-педагогічної сфери та інших громадян, зацікавлених у розвитку консультативної психології та психотерапії.

1.2. Діяльність АСОЦІАЦІЇ здійснюється в рамках Конституції України, у відповідності з Цивільним кодексом України № 435-IV від 16 січня 2003 року, Закону України «Про об'єднання громадян» та іншим чинним законодавством України та на підставі Протоколу Загальних зборів членів АСОЦІАЦІЇ №1 від «21» березня 2011 року і цього Статуту.

2. ОСНОВНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Основною метою створення АСОЦІАЦІЇ є:

2.1.1. об’єднання студентів, випускників, викладачів та співробітників Українського інституту консультативної психології та психотерапії (УІКПП);

2.1.2. підтримка наукових досліджень в області консультативної психології та психотерапії;

2.1.3. організація теоретичних і практичних семінарів, конференцій, симпозіумів, призначених для аналізу та осмислення актуальних проблем консультативної психології та психотерапії;

2.1.4. допомога членам АСОЦІАЦІЇ в підвищенні професійної компетенції в області консультативної психології та психотерапії;

2.1.5. організація співробітництва фахівців з консультативної психології та психотерапії при обміні інформацією та у підготовці загальних дослідницьких, навчальних й інших програм;

2.1.6. співробітництво з іншими організаціями, що поєднують осіб, що цікавляться консультативною психологією та психотерапією;

2.1.7. організація видавничої діяльності, видання літератури по консультативній психології та психотерапії, а також видання теоретико-інформаційного видання АСОЦІАЦІЇ;

2.1.8. захист професійних та соціальних прав, економічних інтересів членів АСОЦІАЦІЇ;

2.1.9. координація діяльності членів АСОЦІАЦІЇ;

2.1.10. представництво їхніх інтересів у державних, громадських, приватних та інших установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності;

2.1.11. сприяння професійному розвитку, перекваліфікації та працевлаштування своїх членів;

2.1.12. участь у атестації психологів та психотерапевтів на присвоєння кваліфікаційної категорії;

2.1.13. пропаганда кращих традицій і досягнень психології та психотерапії.

2.3. Основними задачами АСОЦІАЦІЇ є:

- сприяння професійному удосконаленню осіб, чия діяльність пов’язана з галуззю гуманітарних та суспільних напрямків;

- просвітницька та профілактична робота серед населення;

- сприяння організації та проведенню різних програм, конференцій, конгресів, фестивалів, семінарів і зустрічей, присвячених консультативній психології та психотерапії;

- перекладання, видання та розповсюдження літератури з консультативної психології та психотерапії українською, російською та іншими мовами в усіх формах друку;

- формування громадської думки щодо консультативної психології та психотерапії шляхом використання засобів масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, що не суперечать законодавству;

- фінансування програм, що сприяють вирішенню статутних завдань АСОЦІАЦІЇ;

- залучення до фінансування проектів АСОЦІАЦІЇ коштів сторонніх організацій та фізичних осіб, а також інші джерела, не заборонені законодавством;

- сприяння координації інноваційної, науково-технічної і дослідницької діяльності Членів АСОЦІАЦІЇ;

- сприяння Членам АСОЦІАЦІЇ у вирішенні питань зміцнення їх інформаційної, правової, освітньої, наукової, кадрової і матеріально-технічної бази;

- організація і проведення незалежної громадської і наукової експертизи положень чинного законодавства, що регулюють сферу консультативної психології та психотерапії України.

3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

3.1. Членами АСОЦІАЦІЇ можуть бути громадяни, що визнають Статут АСОЦІАЦІЇ, що поділяють цілі і задачі АСОЦІАЦІЇ, а також сприяють їх реалізації, сплачують внески, передбачені Статутом АСОЦІАЦІЇ, та такі, діяльність яких пов’язана з консультативною психологією та/або психотерапією, із числа лікарів-психотерапевтів, психологів, педагогів, філософів, психіатрів і наркологів, соціальних працівників установ медико-психологічного профілю, студентів та викладачів психологічних факультетів, тощо.

3.2. Прийом у Члени АСОЦІАЦІЇ здійснюється Правлінням Асоціації простою більшістю.

3.3. Заявник зобов’язаний внести вступний внесок на поточний рахунок АСОЦІАЦІЇ протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту подання письмової заяви про прийом в АСОЦІАЦІЮ. У випадку відмови в прийом в Члени АСОЦІАЦІЇ внесок повертається Заявникові.

3.4. Порядок сплати Членами вступних, членських та інших внесків визначається відповідним положенням АСОЦІАЦІЇ.

3.5. Добровільний вихід Члена з АСОЦІАЦІЇ здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім’я Президента, за 1 (один) місяць до виходу.

3.6. Члена АСОЦІАЦІЇ може бути примусово виключено з АСОЦІАЦІЇ рішенням Правління при наявності однієї з перерахованих нижче підстав:

3.6.1. невиконання Членом своїх статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, невиконання рішення Загальних зборів;

3.6.2. безпідставна затримка у сплаті внесків більш ніж два місяця;

3.6.3. недотримання Членом стандартів етичної і професійної поведінки, затверджених АСОЦІАЦІЄЮ.

3.7. Рішення Правління може бути оскаржене на Загальних зборах, якщо заява Члена про оскарження була подана в Правління не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів після отримання Членом письмового повідомлення про рішення щодо примусового виключення. Оскарження рішення не припиняє рішення Правління. Рішення Загальних зборів щодо примусового виключення остаточне і оскарженню не підлягає.

3.8. У разі добровільного виходу або примусового виключення Члена з АСОЦІАЦІЇ майно та кошти (у тому числі внески), передані таким Членом до АСОЦІАЦІЇ, поверненню не підлягають. Член зобов’язаний сплатити усі членські внески до дати свого виходу (примусового припинення членства), включаючи внески поточного року.

3.9. Права та обов’язки Членів АСОЦІАЦІЇ:

3.9.1. Члени АСОЦІАЦІЇ мають право:

- брати участь в управлінні справами АСОЦІАЦІЇ шляхом участі в Загальних зборах;

- голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах та методом опитування;

- передавати свої повноваження на Загальних зборах іншому Члену чи його представнику;

- брати участь в семінарах, що організовуються АСОЦІАЦІЄЮ, і отримувати відповідний сертифікат;

- вимагати розгляду на Правлінні будь-яких питань, що стосуються діяльності АСОЦІАЦІЇ;

- обирати та бути обраними в органи управління АСОЦІАЦІЇ;

- вимагати надання протоколів Загальних зборів та одержувати з них посвідчені витяги;

- одержувати інформацію про діяльність АСОЦІАЦІЇ шляхом звернення до відповідних комісій;

- користуватись всіма видами методичної та іншої допомоги, яку може надати АСОЦІАЦІЯ;

- публікувати свої наукові праці у виданнях АСОЦІАЦІЇ;

- одержувати від АСОЦІАЦІЇ допомогу щодо захисту своїх законних прав та інтересів;

- брати участь у заходах, які проводить АСОЦІАЦІЯ;

- вийти з АСОЦІАЦІЇ в порядку та на умовах, передбачених Статутом;

- передавати АСОЦІАЦІЇ майно у безоплатне користування.

Члени можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.

3.9.2. Члени АСОЦІАЦІЇ зобов’язані:

- всіляко сприяти АСОЦІАЦІЇ в її діяльності;

- дотримуватись вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів АСОЦІАЦІЇ та виконувати рішення виборних органів АСОЦІАЦІЇ, прийнятих в рамках їх статутної діяльності;

- своєчасно сплачувати членські внески у встановленому порядку;

- вживати всі необхідні заходи для збереження конфіденційності інформації, що одержується від АСОЦІАЦІЇ;

- не заподіювати АСОЦІАЦІЇ або її Членам своїми діями або бездіяльністю збитки як матеріальні, так і моральні;

- нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами АСОЦІАЦІЇ.

3.9.3. Члени АСОЦІАЦІЇ несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.1. Вищим органом управління АСОЦІАЦІЇ є Загальні збори Членів АСОЦІАЦІЇ.

4.2. Загальні збори скликаються Правлінням АСОЦІАЦІЇ не рідше за один раз на рік.

4.3. Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням, Ревізійною комісією, або за заявою не менше 10% всіх Членів АСОЦІАЦІЇ для вирішення термінових питань, що виникають в процесі діяльності АСОЦІАЦІЇ і виходять за межі компетенції Правління.

4.4. У сповіщенні про скликання Загальних зборів, що розсилається Членам АСОЦІАЦІЇ, указуються час, місце проведення засідання і питання, які виносяться на розгляд Загальних зборів.

4.5. Загальні збори приймають усі рішення шляхом голосування.

4.6. Кожен із Членів має право на один голос на Загальних зборах при прийнятті рішень.

4.7. Загальні збори вважаються легітимними, якщо в їх роботі беруть участь не менше, ніж 50% від загальної кількості Членів АСОЦІАЦІЇ.

4.8. Заяви та звернення Членів АСОЦІАЦІЇ до чергових Загальних зборів подаються в письмовому вигляді до Правління не пізніше, як за один день до дати їх проведення.

5. ПРАВЛІННЯ

5.1. Для загального керівництва діяльністю АСОЦІАЦІЇ в період між Загальними зборами Членів АСОЦІАЦІЇ обирається постійно діючий колегіальний орган управління – Правління.

5.2. Правління обирається з числа Членів АСОЦІАЦІЇ терміном на 4 роки у кількості не менше трьох осіб.

5.3. Якщо член Правління вибув до закінчення строку, на який він був обраний, Правління може кооптувати в свій склад нового члена на строк повноважень Правління, що залишився з подальшим затвердженням на Загальних зборах Членів АСОЦІАЦІЇ.

5.4. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ:

- проводить в життя рішення Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ, розробляє і представляє на затвердження Загальних зборів програму її діяльності, організує підготовку Загальних зборів АСОЦІАЦІЇ;

- заздалегідь розглядає питання, які вносяться на вирішення Загальних зборів Членів АСОЦІАЦІЇ;

- визначає організаційну структуру АСОЦІАЦІЇ;

- затверджує регламент діяльності Етичного комітету, Комітету по зв’язкам з громадськістю, а також інших комітетів АСОЦІАЦІЇ;

- приймає в АСОЦІАЦІЮ нових Членів, виключає з Членів АСОЦІАЦІЇ;

- встановлює розміри, джерела і порядок використання фондів;

- розпоряджається майном АСОЦІАЦІЇ;

- здійснює керівництво редакційно-видавничою діяльністю;

- контролює діяльність АСОЦІАЦІЇ;

- розробляє проект річного бюджету АСОЦІАЦІЇ.

6. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АСОЦІАЦІЇ

6.1. Виконавчим органом АСОЦІАЦІЇ є Президент.

6.2. Президент АСОЦІАЦІЇ:

- представляє АСОЦІАЦІЮ на всіх рівнях державної влади і в громадських, приватних установах, підприємствах, організаціях;

- головує на Загальних зборах Членів АСОЦІАЦІЇ;

- організовує роботу Правління АСОЦІАЦІЇ і забезпечує виконання його рішень;