ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ ПСИХОЛГІВ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

ПРЕАМБУЛА

Частиною 2 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях. Аналогічно частина 1 статті 242 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової або експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу (частини 2-3 статті 243 Кримінального процесуального кодексу України)

На основі наведеного, Правлінням Асоціації психологів України створюється Комісія з питань психологічних експертиз (далі – Комісія) як орган науково-методичної допомоги громадянам та їх захисникам/адвокатам щодо кваліфікованого призначення психологічних (в тому числі судових) експертиз, які сприяють реалізації їх професійних можливостей задля утвердження змагальності судового процесу.

1. Загальні положення та нормативне регулювання.

Призначення психологічних експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - експерти), їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність», "Про наукову і науково-технічну експертизу"; "Положенням про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності, наукової та науково-технічної експертизи.

2. Мета діяльності Комісії

2.1. Комісія ставить своєю метою створення умов безпосереднього спілкування та налагодження ділових контактів серед професіоналів з питань психологічних експертиз та захисту прав і основоположних свобод громадян, а також сприяння вирішенню поточних питань, що виникають у членів Асоціації, пов’язаних з неефективністю чинних механізмів функціонування експертиз та правового регулювання відносин в цій сфері та вироблення відповідних пропозицій, щодо удосконалення чинного законодавства.

Комісія:

 • забезпечує діалог між громадянами, фахівцями адвокатури та експертами, зокрема державною системою науково-дослідних інститутів судових експертиз при Міністерстві юстиції України, недержавними експертними установами та окремими фахівцями;
 • сприяє вдосконаленню українського законодавства в сфері психологічних експертиз та практики його застосування, підвищенню його прозорості і передбачуваності, врахування інтересів суспільства при утвердженні домінанти змагальності судового процесу;
 • сприяє утвердженню в середовищі професіоналів етики та принципів чесних звичаїв, підвищенню професійної культури та формуванню цивілізованих правил поведінки, пропаганда цінностей змагальності судового процесу.
 • розвиває міжнародне співробітництва у сфері психологічних експертиз та впроваджує кращій досвід у правовому регулювання та правозастосуванні в цій сфері в Україні.

2.2. Напрямки діяльності Комісії:

 • аналіз та узагальнення практики застосування чинного законодавства в сфері психологічних експертиз, його ефективності;
 • підготовка аналітично-експертних висновків, рекомендацій, участь у науково-дослідницьких проектах, здійснення методологічних розробок тощо з питань психологічних експертиз, включаючи участь у спеціалізованих секціях Міністерства юстиції України та інших державних органів;
 • забезпечення суспільного діалогу в сфері психологічних експертиз; визначення пріоритетних напрямків регуляторної діяльності;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів в сфері психологічних експертиз;
 • запровадження, заходів, спрямованих на формування практики застосування ефективних, прозорих механізмів вирішення спірних ситуацій, що виникають у в сфері психологічних експертиз;
 • розроблення та пропонування для прийняття прикладних методик в сфері психологічних експертиз; проведення моніторингу та досліджень щодо ефективності наслідків їх запровадження та впливу на суспільні процеси;
 • організація ділового співробітництва, обміну досвідом між фахівцями, органами влади, що діють в сфері психологічних експертиз;
 • організація та участь у науково-практичних заходах (семінарах, конференціях, форумах, «круглих столах» тощо) з актуальних питань психологічної експертизи;
 • підвищення професійного рівня експертів в галузі психології;
 • сприяння розробці та впровадженню правил ділової поведінки, кодексів етики, підвищенню конкурентної правосвідомості та відповідальності експертів-психологів в суспільстві;
 • моніторинг та аналіз європейської та світової практики правового регулювання та правозастосовної практики у сфері психологічних експертиз;
 • підготовка науково-методичних матеріалів, оглядів, експертних висновків стосовно європейського законодавства та законодавства інших країн з питань судової психологічної експертизи, практики його застосування з метою утвердження змагальності судового процесу, надання всебічної підтримки органам влади із зазначених питань;
 • забезпечення членам Асоціації доступу до інформаційних ресурсів та обміну досвідом в сфері психологічних експертиз;
 • поширення інформації стосовно діяльності Комісії на засадах прозорості і доступності.

3. Структура Комісії

3.1.Комісію очолює Голова, якій є членом Правління Асоціації.

3.2. Структура Комісії формується за принципом: основний склад (дві третини членів Комісії) та динамічна група експертів (одна третина).
Основний склад Комісії формується за поданням Голови з числа членів Асоціації, судових експертів і затверджується Правлінням строком на два роки.
Динамічну групу Комісії складають (за згодою) спеціалісти з різних галузей юридичної професії, а також спеціалісти інших (не юридичних) галузей, з огляду на міжгалузевий характер ініціатив Комісії.
Перевага у доборі експертів надається спеціалістам, що мають досвід експертної роботи. Динамічна група експертів погоджується Правлінням за поданням Комісії залежно від напрямку психологічних експертиз чи застосування в юридичній/адвокатській практиці.

3.3. Роботу Комісії забезпечують голова, заступник голови, секретар комісії.

Голова:

 • здійснює керівництво роботою Комісії з усіх питань, що входять до компетенції Комісії;
 • формує персональний склад Комісії;
 • головує на засіданнях Комісії;
 • організовує аналіз одержаних матеріалів;
 • контролює виконання рішень і рекомендацій;
 • представляє Комісію на засіданнях Правління.

Заступник голови:

 • контролює своєчасність розгляду питань на засіданнях Комісії;
 • спільно з головою добирає (або розробляє) методики оцінювання та відповідний інструментарій;
 • забезпечує взаємодію Комісії з установами судових експертиз, судовими експертами з робочих питань, виконання рішень і рекомендацій Комісії;
 • на час відсутності голови виконує його обов’язки на засіданнях Комісії та у поточній роботі.

Секретар:

 • веде документацію Комісії;
 • готує матеріали для поточної роботи Комісії;

Члени Комісії:

 • беруть безпосередню участь в роботі Комісії згідно з її планами;
 • за дорученням голови Комісії надають допомогу у створенні (підтримці) необхідних умов експертам; надають допомогу громадянам та їх захисникам/адвокатам в їх професійній діяльності щодо застосування психологічних експертиз; поширюють інформацію про роботу Комісії;
 • вносять пропозиції Комісії щодо розвитку експертної та інноваційної роботи у регіональних відділення Асоціації.

4. Організація діяльності Комісії

4.1. Комісія проводить свої засідання відкрито. Учасниками засідань Комісії можуть бути члени Асоціації чи їх представники, а також експерти.
У засіданнях комісії можуть приймають участь представники державних експертних установ.
Будь-яка плата за участь в роботі Комісії не стягується.

4.2. Організаційними формами діяльності Комісії є:

Поточна робота членів Комісії, спрямована на:

 • вивчення матеріалів, поданих на експертизу;
 • консультування здобувачів статусу судових експертів з питань процедур та стажування відповідно до вимог законодавства про судову експертизу;
 • підготовку висновків та рекомендацій за результатами експертизи;
 • допомогу захисникам/адвокатам у здійсненні ними свої професійної діяльності щодо застосування судових експертиз;

4.3. Засідання Комісії проводяться в порядку, визначеному Регламентом та відповідно до плану не рідше одного разу у квартал.

На засідання Комісії виносяться питання про:

 • затвердження вироблених рекомендацій захисникам/адвокатам щодо застосування у своїй діяльності судових експертиз;
 • заслуховування звітів експертів, тимчасових експертних груп за результатами їх роботи;
 • розгляд питань про методичну допомогу членам Асоціації відповідно до чинного положення.

4.4. Комісія може проводити спільні засідання з Правлінням Асоціації.

4.5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комісії є ухвальним.

4.6. Під час проведення засідання Комісії секретарем Комісії ведеться протокол засідання Комісії, який повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте Комісією рішення.

Прокоментувати: